TÜNDÉRKERT ÓVODA

TÜNDÉRKERT ÓVODA NAGYHALÁSZ

Tagóvodák:

TÜNDÉRKERT ÓVODA NAGYHALÁSZ

 Nagyhalász, Vasvári Pál u. 8/a

TÜNDÉRKERT ÓVODA NAGYHALÁSZ

2.sz tagóvoda , Nagyhalász, Arany J. út 75.

TISZARÁD ÓVODA

Tiszarád, Kossuth út 75.

Óvodavezető: Podlovics Zoltánné

"LÁTHATATLAN  ÉPÍTŐKÖVEINK"

Az óvoda nevelő intézmény, s legfőbb célja a gyermek képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó komplex személyiségfejlesztés.

Tudjuk, hogy minden szülő a legfőbb, a legjobb emberi értékeket próbálja átadni a gyermekének - szeretetet, biztonságot, boldogságot, tudást, kultúrát, hitet és reményt.

Az óvodai nevelés keretében, a családi nevelésre alapozva neveljük a gyermekeket.

   Az alapprogram és az erre épülő helyi nevelési programunk abból a tényből indul ki, hogy az óvoda nem iskola, s nem vállalhatjuk fel annak funkcióit. A gyermekkor szépségeit, értékeit meg kell őriznünk.

Feladatunk, hogy a gyermek életkorának megfelelően mintegy "anyaölben"- lehetőségeket kapjon játékra, a spontán utánozásos tanulásra.

   Óvodánk gyermek-centrikus, a harmonikus fejlődéshez vezető út alapja a játékos tevékenységekre épített népi és helyi hagyományok ápolása.

   Céljaink, feladataink megvalósításához szükségünk van a családdal való jó kapcsolatra. Arra törekszünk, hogy óvodánk vonzó legyen a családok számára, és programunkkal biztosítsuk a gyermekszemélyiség fejlődését, egyéni képességeinek megfelelő fejlesztését. .


Bemutatkozás:

Óvodánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházához 15 km-re a hajdani "Halász" faluból lett fiatal városban, Nagyhalászban található. A város lakosságának száma 6-7 ezer fő között van.

   Településünk agrárjellegű egy kis ipari üzemmel, amely már nem meghatározó a település életében.

   Nagyhalász első óvodája 1951-ben alakult meg. Az emelkedő gyermeklétszám szükségessé tette az óvodai férőhelyek bővítését, az óvoda korszerűsítését. Többszöri felújítás, átalakítás, bővítés közben 75 férőhelyes óvodaként működött az Arany J. út 30. sz. alatti épület 1993-ig.

A mai központi óvoda a nagyhalászi ipari üzem vonzáskörzetében épült 1973-ban.

Az óvoda 1 központi és 2 tagépületből áll.

-A központi épület, a Vasvári P. u. 8/a alatt fekszik, a település gazdasági életét erősen befolyásoló zsákgyár közelében épült, a rétköz és a "házhely"-en élő szülők gyermekeinek befogadására szolgál.

Csoportszobáinak száma: 4

Férőhelyek száma : 100

Az óvoda nagy udvarral rendelkezik, mely a gyermekek szabad levegőn való mozgásigényének kielégítését szolgálja.

Az intézmény külső és belső felszereltsége kielégítő.

Mind a belső, mind a külső tevékenységekhez szükséges eszközöket bővíteni kell. Ezt részben költségvetésből, részben a saját alapítvány bevételéből, származó jövedelemből próbáljuk pótolni.

Az Arany J. u. 75. sz. alatti tagóvoda a város központjához közelebb eső településrészen található.

Csoportjainak száma: 4

Férőhelyek száma : 100

Az Intézmény Irányító Társulásban működő Tiszarád Kossuth u. 75. sz. alatt lévő óvoda, 1 csoporttal.

Férőhelyek száma : 20

- többszörösen, hátrányos településen fekvő közoktatási intézmény, többszörösen hátrányos feltételi adottságokkal.

   Az intézmény fenntartója Nagyhalász Város Önkormányzata, illetve Tiszarád Önkormányzata.

   Óvodánk minden tekintetben nyitott a szülők felé, egymás véleményét tiszteletben tartjuk. Igyekszünk megismerni a mai kor családszerkezetét.

Alapelveink a nevelésben:

Eleget teszünk az óvoda elvárásainak,
A gyermeki személyiség tisztelete, szeretete, megbecsülése,
Óvó - védő és szociális feladatok fontossága,
Hagyományok tisztelete, a kisebbségi kultúra ápolása,
Környezet védelme,
Egyéni képességek fejlesztése,
A gyermekek jogainak tisztelete, érvényesítése,
Az "én" tisztelete.

Program:

A Tündérkert Óvoda Nagyhalász helyi Nevelési Programját arra a tényre alapozva állítottuk össze, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre.

Mindig és mindenkor figyelembe vesszük a gyermeki fejlődő személyiséget, a fejlődést meghatározó genetikai adottságokat, az érés törvényszerűségeit, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttes, a gyermeki személyiségre gyakorolt következményeit. A hatások eredményeként, differenciáltan változnak a gyermekek testi és lelki szükségletei, melyeket figyelembe véve tervezzük, szervezzük az egyes tevékenységeket és a feladatok végrehajtásának ellenőrzése során ennek alapján, határozzuk meg a további feladatokat, fejlesztendő területeket.

Intézményünkben alapelvként szerepel a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatásához szükséges tárgyi és személyi feltételrendszer megteremtése, a hagyományápolás gazdag eszközrendszerével. A hagyományok megismerésével, nemcsak a gyermekek ismeretei bővülnek, hanem érzelmi életük is gazdagodik. Kialakul a szokásuk a hagyományok megbecsülése és a nemzeti értékek megőrzése iránt.
Figyelembe vesszük az óvoda, óvó-védő, szociális nevelő személyiségfejlesztő funkcióját és ennek megfelelően tervezzük és hajtjuk végre feladatainkat. Így a betervezett céljainkat megvalósíthatjuk. Elősegíthetjük a sokoldalú harmonikus gyermeki személyiség kibontakozását, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével hozzájárulunk az egyéni képesség szerinti fejlődés megvalósításához.

A Tündérkert Óvoda Nagyhalász nevelőtestülete és alkalmazotti közössége, a helyi sajátosságánál fogva, kiemelt feladatként kezeli a sajátos nevelési igényű -, és a szociális hátránnyal küzdő, etnikai gyermekek felzárkóztatását és fejlesztését.

Közösségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeink, élményekben gazdag közösségi életet éljenek. Az óvodai életet  meghatározza a játék, a játékos alaptevékenységek, melyeket az aktualitásnak megfelelően áthatnak a hagyományok. Kiemelt célunk a helyi és a régión belüli hagyományápolás, az egyéni képességhez igazodó differenciált személyiségfejlesztés.

A hagyományápolással célunk az is, hogy biztosítsuk gyermekeinknek az értékek megőrzését, a nemzeti identitás tudatuk kialakulását és fejlesztését, valamint a szokások és a hagyományok fennmaradását, átörökítését.

Egy-egy rendezvény alkalmával nemcsak megismertetjük gyermekeinkkel az elmúlt nemzedék szokásait, hanem érzelem gazdag, élmény dús, és sikerélményt, nyújtó tevékenységet is biztosítunk számukra. Gyermekeink szereplése üde színfoltja a város egy-egy jeles napi rendezvényének, mellyel hozzájárulunk a város kulturális életének gazdagításához.

Az általunk kitűzött célok és feladatok, partnereink által megfogalmazott elvárások megvalósításához humán erőforrásunk maximálisan biztosított. Nevelőink folyamatos önképzése lehetővé teszi az innovációs törekvések megvalósítását.

Elkötelezettek vagyunk a változó körülmények által támasztott feladatok újszerű megvalósítására, hiteles vezetői közösség által.

Az intézmény szakos ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelelő, igen jó képet mutat. A dolgozók önképzése és továbbképzése folyamatos, tudatos és tervszerű.

A nevelők többsége jól kihasználja a szakmai önállóságból adódó innovatív lehetőségeket.

Az elméleti felkészültséget és a módszertani kultúra fejlesztését jól szolgálják a munkaközösségek. A szakmai munkaközösségek teljes szakmai önállósággal bírnak, a HOP-ra épülő önálló tervvel rendelkeznek, s eszerint végzik munkájukat. Az intézményben minimális a fluktuáció.

A nevelőközösséget meghatározó elvek:

hivatásszeretet,
szakmai tudás,
gyermekszeretet,
mintaadás,
jó közösségi szellem,
másság tisztelete,
kultúra iránti érzékenység
pedagógus etika szerinti életvitel


Az óvodai élet szervezése:

Az óvoda hagyományait, adottságait figyelembe véve szervezzük a heterogén és homogén csoportokat.

A szervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek érdekeit, a szülők igényeit.

A teljes nyitva tartás alatt rugalmasan szervezzük a napi és heti rendet.

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését a nevelőtestület által, tevékenységi körönként kidolgozott, korcsoportonkénti ütemterv alapján végezzük, melyet az óvodapedagógusok által készített kötelező és nem kötelező feljegyzések, mérések és dokumentumok szolgálják.

Ennek fontos követelménye, hogy az újabb tapasztalatok és ismeretek szorosan kapcsolódjanak a már meglévőkhöz, tartalmuk fokozatosan mélyüljön, bővüljön. A foglalkozások gyakoriságát és a fejlődés jellemzőit a csoportnaplók és a fejlődési naplók, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, az egyéni fejlesztési lap tartalmazza. A nevelési célok érdekében az óvodapedagógusok a csoport, és az egyes gyermekek fejlettségéhez, a helyi lehetőségekhez alkalmazkodva tervezik, és építik fel saját csoportjukra vonatkozó foglalkozási anyagot, és választják meg a szervezési és munkaformákat.

A tevékenységi körökhöz kapcsolódó kötött és kötetlen foglalkozások anyagának tervszerű, tudatos feldolgozása hozzájárul a gyermekek iskolaérettségének elősegítéséhez.

Valamennyi korcsoportban, a foglalkozások ajánlott alapformája- a testnevelésen kívül- a kötetlen szervezeti forma, ahol a betervezett foglalkozási anyag, a néphagyomány elemeit is magába foglaló, játékos tevékenység során kerül feldolgozásra. A kötetlenség a gyermekek önkéntes részvételét jelenti. A foglalkozási anyagok feldolgozásakor különös figyelemmel kell lenni az elmélyült játékok tiszteletben tartására, az alkalmas idő megválasztására.Az óvoda tárgyi feltételei:

A környezet megismerésére, megszerettetésére, környezet védelemre való nevelés.
Az egészséges életmód feltételeinek megőrzése, javítása, megóvása.
A gyermeki személyiséget harmonikusan fejlesztő esztétikus óvoda kialakítása folyamatos környezetrendezéssel.
A gyermekek testi -lelki egészségmegőrzése és fejlesztése (úszás , tánc , aerobik, pszichológiai tanácsadás, logopédiai foglalkozások)
Szabadidős programok és kirándulások szervezése, lebonyolítása, az ehhez szükséges feltételek létrehozása.
A nevelési céloknak megfelelő és szükséges személyi és tárgyi feltételek  megteremtése, biztosítása /tanácsadók , oktatók díjazása, eszközvásárlás.


Óvodai program célja:
Érzelmi biztonságot nyújtó, inger gazdag környezet biztosításával, az óvodáskorú gyermekek fejlődésének elősegítése annak érdekében, hogy egyéni fejlettségüknek megfelelően, az óvodáskor végére képesek legyenek az új információs környezetben való eligazodásra is.

A gyermekekben a hagyományok és természet iránti fogékonyság megalapozása.

A néphagyomány ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a családok aktív együttműködésével.

Tudatosan és spontán tervezett, szervezett nevelési lehetőségek biztosítása, tartalmas helyzetek teremtése.

A feltételek megteremtésével a településen élő óvodáskorú etnikai gyermekek értelmi felzárkóztatása a szociális készségek, a szociális kompetencia, és a szociális érettség kibontakoztatása az esélyegyenlőség biztosítása, sikeres iskolakezdés érdekében.

A sajátos nevelési igényű gyermekek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott módosulások egyéni, speciális fejlesztése, igazodva fejlődésük üteméhez.

Olyan szokások kialakítása, gyakorlása és elsajátítása, melynek révén a tankötelezettség eléréséig, a gyermekek egyéni képességeinek megfelelően kialakul akarati tulajdonságuk és morális érzékenységük.

Csoportközi tevékenységek biztosításával, kiemelkedő tehetségű gyermekek  optimális fejlesztése,  a különböző művészetek eszközeivel.Sajátos feladatok:

Gyermek és ifjúságvédelem

sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése

Alapfeladatokon túli szolgáltatások:

Mozgásfejlesztés, gyógytestnevelés

Gyermekjáték és néptánc

beszédfejlesztés

Zeneóvóvoda

Dajka Zsolt