Képviselő-testületi ülés


ajánló:
A januári ülés...
Az októberi ülés...
Az októberi ülés...

A novemberi ülés...
Az októberi ülés 2...
Az októberi ülés...
A szeptemberi ülés...
A júliusi ülés...
Lendületesen...
Interjú...

 

2008. 03. 06.

Képviselő-testületi tudósítások IX.

Újabb tartalmas testületi ülésre került sor 2008. február 8-án a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóként polgármesteri tájékoztatást kapott arról, hogy az új Idősek Otthona működési engedélyét várhatóan március 1-jétől kapja meg, valamint folyamatban van a Sárga Iskola felújítására benyújtott pályázatunk elbírálása. Támogatást remélünk önkormányzatunk néhány útjának rendbetételére is.

A legérdekesebb napirendi pont - városunk 2008. évi költségvetésének tárgyalása - szép számban vonzotta a külső érdeklődőket is. Talán a legfontosabb számadatok egyike Nagyhalász Város 2008. évi költségvetési mérlegfőösszege, számszerint 1.970.038 ezer Ft, leírva egymilliárd-kilencszázhetvenmillió-harmincnyolcezer forint. Ha egészen pontos akarok lenni - márpedig akarok - akkor be kell vallanom a fenti (számomra is ésszel felfoghatatlan és már-már kimondhatatlan) összeg településünk kiadásait hivatott számszerűsíteni. Magyarul: ennyibe kerül helyi közösségünk fenntartása 2008-ban szőröstül-bőröstül, önkormányzati intézményeink fenntartásával, vállalt feladataink ellátásával, intézményi dolgozóink foglalkoztatásával. Illő természetesen megjegyeznem, hogy  a fenti horribilis összegből 6.000.000 Ft Általános tartalék, 4.000.000 Ft Céltartalék címén került beépítésre, hogy legyen mihez nyúlni, ha esetleg szükség van rá.

Működési kiadásaink teljes összege 2008-ban előreláthatólag 1.040.104 ezer Ft, amely az Általános Iskola, Óvoda, Művészeti Iskola, Polgármesteri Hivatal - azon belül Okmányiroda, Szociális Otthon, Könyvtár, Művelődési Ház, Családsegítő, Gyámhivatal, Ügyelet stb. - fenntartásának éves költségét; a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásait; a rendszeres és eseti pénzbeni ellátások (segélyek, juttatások) teljes összegét; a civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek részére átadott működési célú, valamint tartalékként elkülönített pénzeszközök teljes egészét foglalja magába. Működési célú hiteltörlesztésre éves szinten 40.000 ezer Ft-ot vagyunk kénytelenek költeni.

FelhalmozÁsi (befektetÉshez, beruhÁzÁshoz kapcsolÓdÓ) kiadÁsaink városunk fejlődését, fejlesztését hivatottak elősegíteni. Így reményeink szerint Ibránnyal közösen kistérségi járóbeteg szakellátó központot létesíthetünk, csapadékvíz-elvezető hálózatot alakíthatunk ki, felújíthatjuk a Petőfi, Hunyadi, Malom utcákat, valamint a piac mögött buszpályaudvart építhetünk, és korszerű buszöblöket, buszvárókat alakíthatunk ki. Mindezen tervezett feladatok költségei 885.393 ezer Ft-ot tesznek ki a városi költségvetésben. Felhalmozási célú hiteltörlesztésre ezévben 4.541 ezer Ft-ot terveztünk költeni.

 

Sajnos azonban az önkormányzat bevételei (1.751.293 ezer Ft) ez évben sem lesznek elegendőek a tervezett kiadások fedezésére, így 128.974 ezer Ft működési forráshiánnyal (ennyivel van kevesebb a fent felsorolt működési kiadások kifizetésére) és 89.771 ezer Ft felhalmozási forráshiánnyal (ennyivel van kevesebb a felhalmozási kiadások kifizetésére) volt kénytelen a képviselő-testület költségvetési rendeletet alkotni. Azért "volt kénytelen", merthogy sajnos a forráshiányok lefaragása konkrét és előrelátható intézkedéseket követel. Csökkenthetjük pl. a működési forráshiányt, ha csökkentjük intézményeink kiadásait.

Legtöbbet mindenhol a béreken lehetne spórolni, ahhoz azonban munkahelyi státuszokhoz kell nyúlni, ami nem a legideálisabb megoldás. Példa lehet erre a tavalyi intézményi létszámstop és létszámcsökkentés! Vagy csökkenthetnénk a forráshiányt adók drasztikus emelésével, újabb adónemek kivetésével, ami szintén nem találna lelkesedésre a településen (bár erre is van példa a kommunális adó mértékének emelésével és a mezőőri járulék kivetésével).

Egy szónak is száz a vége. a "nagyhalászi szokásjogot és sablonköltségvetést" ideje felülvizsgálni, mérlegelni, hogy milyen lépésekkel lehet pénzt teremteni, vagy éppen pénzt megtartani a településen. Reményeim szerint a következő év költségvetése már a felülvizsgálatok eredményén fog alapulni és szebb jövőt fog városunk lakosai elé vetíteni. (Szebb jövőként nem szélsőjobboldali szebb jövőt értek, hanem hagyományos értelemben vett szebb és boldogabb jövőképet.)

A költségvetés kivesézése után két kézzel falta a testület a napirendi pontokat és előterjesztéseket, így az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet rendelkezéseinek megfelelően felülvizsgálta a Nagyhalász Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött 2007. évi megállapodását, amelynek módosítását egyik fél sem tartotta szükségesnek; elfogadta a 2008. évi munkatervet, valamint a 2008. évi rendezvények programtervét. Idén is lesznek farsangi bálok, megemlékezések nemzeti ünnepekről, Majális, Pünkösdi Kórustalálkozó, Tündérszép Napok az óvodában, Szent Iván éjszaka, Nagy-Halász fesztivál, Rétközi Napok, Mihálynapi vásár, Idősek Világnapja és Zenei Világnap, Csuha hét az iskolában, Halloween Party a Kúriában, Városnap és Karácsonyi Hangverseny. Természetesen az egyes rendezvények pontos időpontjáról és programjáról a lakosság folyamatosan értesülni fog.

A települési szilárd hulladék szállításának 2008. évre vonatkozó díját a szolgáltató díjkalkulációjának megfelelően módosította a testület, így - mivel a szemétszállítás költsége jelenleg nem a lakosságot, hanem az önkormányzatot terheli - éves szinten 11.421.600 Ft-ot költ az önkormányzat ezen feladat ellátására.

A Pásztorház értékesítésére elkészített előterjesztés kapcsán néhány "szőlőskerti gazda" adott szót abbéli óhajának, hogy a nemrég bevezetett mezőőri járulékról szóló rendelet hatálya ne terjedjen ki a zártkertek közösségére. A zártkerti tulajdonosok ugyanis pásztorbért fizetnek a terület őrzéséért, így ők maguk között megoldják a terület őrzését. Kérésük elbírálására, valamint a mezőőri járulék sorsára a testület következő ülésén visszatér. A Pásztorházat pedig mindaddig nem kívánja értékesíteni, amíg az önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatára sor nem kerül.

A következő négy napirendi pont a nagyhalászi 1332 hrsz-ú, 1333 hrsz-ú, 1621/7, 1621/11, 1621/13, 1622 hrsz-ú, valamint az 1334, 1335, 1336, 1337 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról szólt.

Közeledik a "Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése" című - TIOP-2.1.2/07/1. kódszámú - pályázati felhívásra elkészített anyag benyújtásának végső határideje, és ennek kedvező elbírálásában bízva Fejlesztési Megállapodást kötöttünk Ibránnyal az ibrány-nagyhalászi kistérségi járóbeteg szakellátó központ létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. A tervezett beruházás eredményeként karnyújtásra elérhetővé válik a kistérségben élőknek pl. a sebészeti, kardiológiai, belgyógyászati, reumatológiai, szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, pszichiátriai szakorvosi ellátások teljes köre, kiegészítve a labordiagnosztikai és gyógytorna ellátásokkal.

Lakossági részről érkező ingatlanvásárlási kérelem tárgyában szintén nem született döntés, arról a testület a vagyonkataszter felülvizsgálata után dönt.

Egyéb-ként tárgyalta a testület az A.K.S.D Városgazdálkodási Kft. részéről érkező - együttműködési megállapodás módosítására irányuló - kérést, amely arra irányul, hogy a korábban vállalt szennyvízcsatorna kiépítése helyett a Köztemető Ravatalozójának teljeskörű felújítását végzik el. A hamvasztóüzem tervezett beüzemelése június hónapra várható.

Változatlanul, reménytelenül küzdünk az illegális szemétlerakások, valamint a Hévíz-kutak megrongálása ellen, szó esett a Rétköz utcán lakók beadványáról, miszerint kertjeikben áll a talajvíz, aminek a kivizsgálását kérik. Sajnálattal értesült a testület a Zsákgyár Kft-nél történt létszámleépítésről, hiszen nemrég annak reményében vehette meg a társaság - áron alul - a gyári pálya területét, hogy azon logisztikai központot létesít, munkahelyteremtő beruházást végez. A mezőőri járulékról szóló rendelet felülvizsgálatát következő ülésre kérte előterjeszteni a testület, mivel határidőig minimális számban adtak földterületeikről bevallást az érintettek. Zárásképpen Oláhné Szilágyi Mária képviselőtárs jelentette be lemondását az Oktatási és Kulturális Bizottság tagságáról és elnöki tisztjéről.

Végezetül, de nem utolsó sorban zárt ülés keretében búcsút intettünk a kihívásokat kereső jegyzőnknek. Kívánjuk, hogy Záhony Városban leljen még nagyobb és még több kihívásra!

- dr. Pásztor Edit-