KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2009. AUGUSZTUS 13.

Rendhagyó módon kezdődött a legutóbbi KT-ülés városunkban, ugyanis két napirend erejéig Tiszarád Község Önkormányzatának képviselő-testületével ült a nagyhalászi testület közösen. Az együttes ülés oka:

 

Egyrészt a nagyhalászi 1621/19 és 0336 helyrajzi számú, valamint a tiszarádi 056 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonos-változtatásának ügye volt, ugyanis a két önkormányzat tulajdonában lévő Tiszarád felé vezető út felett a Magyar Állami Közútkezelő Zrt. szeretné gyakorolni a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket. (Magyarul: a Zrt-n keresztül „állambácsié” lenne az út, így az ő kötelessége lenne karbantartani, felújítani, megreparálni, stb.) Nos, a tulajdonosváltáshoz az szükséges, hogy a két testület egyidejű, közös elhatározással hozzájáruljon ahhoz, hogy a Magyar Állam tulajdonosi jogokat szerezzen az útszakasz felett. A döntés együttes és egyhangú; az út hamarosan állami útként lesz nyilvántartva.

 1. Másrészt, – az együttes ülést kihasználva – Petró László igazgató úr tájékoztatta a két testületet a tiszarádi tagiskola működésével kapcsolatban néhány fontos dologról. Papp Endréné (Tiszarád polgármestere) egyeztetést kért a tagiskolával kapcsolatban, így – nem ismervén az egyeztetés eredményét – csak arról tudom a tisztelt olvasót tájékoztatni, hogy az oktatási törvény által előírt osztály-átlaglétszámok teljesítésével kapcsolatban adódtak problémák.

 

A közös napirendek megtárgyalása után 15 meghívóban szereplő – 1 levett  + 6 Egyéb napirend megvitatása várt Nagyhalász Város Önkormányzatának képviselő-testületére.

  1. A szerzőA lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolóban elsőként a megújult önkormányzati honlapról esett szó („ismét a fedélzeten, ismét online”). Azt követte a városháza és kúria felújításával kapcsolatos tájékoztatás, miszerint sor került a korábbi testületi ülésen megszavazott önkormányzati kölcsön utalására, így megkezdődhetett a beruházással kapcsolatos számlák kifizetése is. Megtörtént a Csuha Antal Általános Iskola szigetelésére és nyílászáróinak cseréjére irányuló munkálatok közbeszereztetése, valamint folyamatban van a közlekedési infrastruktúra beruházás (más szóval buszöböl projekt) közbeszerzési felhívásának kiírása is. Lezajlott a nagyhalászi 1062 hrsz-ú (Vasvári Pál u. 8.; másképp régi bölcsőde épülete) ingatlan értékesítésével kapcsolatos  nyilvános versenytárgyalás. A nyertes vevő 7.5 millió forintért tudhatja hamarosan magáénak az épületet.
  2. Második napirendként a MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. 2008. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését fogadta el a testület. (Nem kívánom részletesen kommentálni, egy a lényeg… minél hamarabb jöjjön létre a járóbeteg szakellátó központ!)
  3. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása, a vezetői álláshely pályázatának kiírása, valamint a megbízott vezető további megbízása közös napirendet alkotott. Pontosan az egy hónappal ezelőtti KT-ülésen kényszerült a testület – 3 igen remek jelentkező mellett is – eredménytelennek nyilvánítani az első pályázatot, ugyanis a módosult jogszabályok értelmében az új intézményvezetőnek közművelődési (Művelődési Ház) és közgyűjteményi (Könyvtár) szakirányú felsőfokú végzettséggel is rendelkeznie kell. Sajnos az akkori 3 jelentkező közül senki sem felelt meg ennek a feltételnek, így most új pályázat kiírására kerül sor. Az eredménytelen pályázati eljárás következtében a megbízott intézményvezető vezetői megbízását október 31-ig hosszabbította meg a KT. Az alapító okirat módosításával kapcsolatban felmerült a testületben, hogy az intézményvezető kinevezésével kapcsolatos – megváltozott – feltételek miatt célszerű lenne az intézmény integrált voltát újragondolni. Óra indul … Cogito ergo sum. J
  4. Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény megalkotása miatt  lett kötelező feladata a testületnek.
  5. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv miatt szükségessé vált a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, így szeptember 30-ig 5 önkormányzati rendelettel kapcsolatban kell jogharmonizációs intézkedéseket hozni.
  6. A gyermekek védelméről szóló 25/2006. (II.28.) rendelet módosítására az ÁFA-változás miatt került sor. A módosítás következtében gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj napi összege


Óvodában 260 Ft nyersanyagnorma + ÁFA
Menzán 222 Ft nyersanyagnorma + ÁFA
Napköziben 308 Ft nyersanyagnorma + ÁFA.

   • Félidőhöz közeledvén a CBW-937 forgalmi rendszámú gépjármű térítésmentes használatba adásáról született egyhangú döntés. A járművet 2009. június 16-tól a „HALÁSZÉRT” Nagyhalászi Szociális és Szolgáltató Nonprofit Kft. használja.
   • A „Parlagfűmentes Magyarország” Regionális Koordinációs Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Albizottsága fokozott parlagfű elleni védekezés megszervezését írta elő a települési jegyzők részére. Ennek részeként elfogadásra került Nagyhalász Város Önkormányzatának 2009. évi parlagfű elleni védekezés intézkedési terve.
   • A nagyhalászi 1616/6 hrsz-ú ingatlan (régi Idősek Otthona) felújításának részletes tervét megismerve a testület hozzájárulását adta a bölcsődére és a fogyatékkal élők nappali foglalkoztató intézményére vonatkozó építési engedély kiadásához.
   • Napirendről levett pont.
   • Lakossági ingatlan felajánlás érkezett a testület elé. A nagyhalászi 1318/2 hrsz-ú 1905 m2 területű kivett beépítetlen területű ingatlant azonban nem kívánja az önkormányzat megvásárolni.
   • Újabb ingatlannal kapcsolatos felajánlás: igaz nem ingatlan, csak 2/252 tulajdoni hányadú tulajdonjog került felajánlásra, amelyet a testület meg kíván vásárolni, így a nagyhalászi 1605 hrsz-ú ingatlan (Czalek-féle porta) teljes egészében az önkormányzat tulajdonát képezi.
   • A nagyhalászi hulladéktelep bezárása, és a térségi lerakó – egyenlőre –  meg nem  épülése miatt a közszolgáltatóval kötött megállapodásban új hulladéklerakó megjelölése vált szükségessé. Az összegyűjtött szemét ártalmatlanítása ezentúl a Nyíregyháza, Szállási út 72. száma alatt található Regionális Hulladékkezelő Telepen történik. Megjegyzem: átmenetileg, hiszen a hulladék „nagyprojekt” továbbra is várja saját önmegvalósulását.
   • A bezárt hulladéklerakó területén álló, a szó szoros és átvitt értelmében is teljesen amortizált munkagép eladására „vas-árban” kerülhet sor.
   • A Tündérkert Óvoda fenntartójaként – az óvodavezető előzetes kérésének eleget téve – az önkormányzat kéri az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságát, hogy a 2009/2010-es tanévre felvehető maximális gyermeklétszám 20%-os túllépéséhez engedélyt adni szíveskedjen.
   • Egyéb:
    • A Nagyhalászi Sólyom vadásztársaság kérelméről nem akarok felszínesen, de nem tudok „szakavatottan” tájékoztatást adni. A tény azonban tény, a nagyhalászi vadászok sajnos nem a vadat, hanem "egymást ölik".
    • A „HALÁSZÉRT” Nagyhalászi Szociális és Szolgáltató Nonprofit Kft. által elvégzendő feladatok megállapodásban való rögzítését jegyző asszony vette kézbe.
    • augusztus 20-ai ünnepi program
    • Tájékoztatás tankönyvtámogatásról: Nincs ingyen tankönyv, csak a jogszabály által előírt támogatás vehető igénybe, a rászorulóknak a jogosultságot igazolniuk kell.
    • Építési hulladékot az ibrányi hulladéklerakóba lehet szállítani!
    • A polgármesteri Hivatal belső felújítása várhatóan szeptember 30-ra elkészül.

     

Bódvainé dr. Pásztor Edit